Egypt – Regional Office

Solvochem Egypt – Regional Office

34 Syria Street
El-Mohandessin, Giza, EGYPT

Tel: + 202-7609596
Fax: + 202-7606540

E-mail: soleg@solvochem.com